Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Βαρθολομαίε … σιγά πήρες φόρα…

Βαρθολομαίε …  σιγά πήρες φόρα…
Πρόσεξε μην σε βγάλει σε κατηφόρα.

Δήλωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος:
"Μᾶς ἠρώτησε κάποιος, κατὰ τρόπον προκλητικόν, πρό τινων ἐτῶν: Παναγιώτατε, ἔχετε τὴν Διασποράν. Διατὶ θέλετε καὶ τὰς Νέας Χώρας; Καὶ ἀπηντήσαμεν ἀμέσως καὶ εὐθέως: Διότι μᾶς ἀνήκουν. Ἀνήκουν εἰς τὴν Μητέρα σας μαρτυρικὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἔδωσε τὸ αἷμα της δι᾿ αὐτάς, διὰ νὰ μείνουν ἐπαρχίαι Ἑλληνικαί˙ τὰς ἐπροστάτευσε κατὰ τὸν Μακεδονικὸν ἀγῶνα καὶ πάντοτε, διαχρονικῶς. Ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ σχέσις μας δὲν εἶναι ποσῶς ἐθιμοτυπική, εἶναι πολλῷ μᾶλλον εὐχαριστιακή, λειτουργική.
Οἱ ποιμενάρχαι τῶν Μητροπόλεων τούτων εἶναι προσφιλεῖς ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῷ συμμετέχουν εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποίαν αἱ Ἱεραὶ Μητροπόλεις των συναποτελοῦν ὁμοῦ μετ᾿ ἐκείνων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συμφώνως καὶ πρὸς τὸν Καταστατικὸν Χάρτην αὐτῆς.
Προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν ἀδελφικῶς ὅπως οἱ Ἱερώτα-τοι Ἱεράρχαι οὗτοι ἔχωσι πλήρη συνείδησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ἀνήκουν δικαιωματικῶς εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦθ᾿ ὅπερ ἀποτελεῖ δι᾿ αὐτοὺς ὑψίστην τιμὴν καὶ τοῦτ᾿ αὐτὸ προνόμιον, τὸ ὁποῖον πολλοὶ θὰ ἐζήλευον."

Τιμή είναι, όχι όμως και προνόμιο. Όλοι οι Αρχιερείς του Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, θα επιθυμούσαν να είναι υπάλληλοι της Ελληνικής Δημοκρατία, με τα προνόμια που τους προσφέρει. 
Ακόμα δεν θα είχαν τον φόβο να τους πετάξεις σε μια νύχτα.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος " Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, 
η αποκτείνουσα τούς προφήτας 
καί λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους πρός αυτήν· 
ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τά τέκνα σου...
καί ουκ ηθελήσατε,   
ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος.
(Ματθ. κγ΄, 37-38)