Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Οι Οργανωσιακοί όσο ζούσε ο Σωτηρόπουλος σιωπούσανΗ εφημερίδα-περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» δημοσίευσε άρθρο για τον  Νικόλαο Σωτηρόπουλο.
Οι οργανωσιακοί είναι μεγάλοι Ιησουίτες. Τώρα που ο Σωτηρόπουλος είναι ακίνδυνος κελαηδούν. Όσο ζούσε σιωπούσαν.
 Όταν περνούσε το κανάλι του διωγμού γιατί δεν τον κάλεσαν σε αίθουσα για ομιλία;  
Τώρα άρχισαν τα ανέξοδα υμνολόγια και τα κροκοδείλια δάκρυα .
Σας πήραμε χαμπάρι ….  

Γράφει «Ο ΣΩΤΗΡ».
θεολόγος
 + Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Τήν 28η του μηνός Αύγούστου άνεχώρησε άπό τόν μάταιο τούτο κόσμο μιά μεγάλη μορφή τής Εκκλησίας και τής 'Ορθόδοξης Θεολογίας, ό άγωνιστής, ομολογητής και ύπερασπιστής τής πίστεως θεολόγος και φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
Ό αείμνηστος ύπήρξε πνευματικό άνάστημα τοϋ μακαριστού φλογερού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αύγουστίνου, τά βήματα του όποίου άκολούθησε. Υπήρξε δέ καί ιδρυτικό μέλος τής ιεραποστολικής Άδελφότητος «Σταυρός».

Ανιδιοτελής καί άφιλάργυρος, άκάματος μελετητής τής Γραφής, πολυγραφότατος άλλά καί ικανότατος καί δυναμικός μιλητής πλούτισε τή θεολογία τής 'Εκκλησίας μας μέ έξαίρετα, κορυφαίου έπιστημονικού έπιπέδου, συγγράμματα, όπως τά: «Ό'Ιησούς Γιαχβέ», «Το Άγιον Πνεύμα Γιαχβέ», «Ερμηνεία δύσκολων χωρίων τής Αγίας Γραφής» (4 τόμοι), «Μετάφραση τής Καινής Διαθήκης», «Αντιχιλιαστικόν'Εγχειρίδιον» καί άλλα.
Τό έρμηνευτικό του έργο υπήρξε πραγματικός άθλος. Τό έπεσήμανε πολύ σωστά στόν έπικήδειο λόγο του ό άρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Αεράκης . Είπε: «Γιά τόν άθλο σου νά μεταφράσεις όλη τήν Καινή Διαθήκη καί νά ύπομνηματίσεις τό κατά Ματθαίον, τό κατά Ίωάννην καί τις Πράξεις των Αποστόλων, ή θεολογούσα 'Εκκλησία καί ή ποιμαίνουσα καί ποιμαινομένη 'Εκκλησία ύποκλίνεται στό σκήνωμα του αγνού σώματός σου».
Εκεί όμως πού ό έξαίρετος αύτός άγωνιστής τής πίστεως διακρίθηκε κατεξο­χήν ήταν ό άντιαιρετικός άγώνας, μάλιστα έναντίον τών λεγόμενων «Μαρτύ­ρων τοΰ Ίεχωβά», τών Χιλιαστών. Τούς κατατρόπωνε κυριολεκτικά στις άναμετρήσεις του μαζί τους. 'Επιπλέον συνέ­στησε ειδική άντιαιρετική όμάδα συνεργατών του, ή όποία ξεσκεπάζει μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα τή σατανική αύτή οργάνωση.
Ταυτόχρονα ό Νικόλαος Σωτηρόπουλος πολέμησε μέ δύναμη καί τις άλλες αιρέσεις, μάλιστα τή φοβερή σύγχρο­νη πλάνη τοϋ Οικουμενισμού καί τής Πανθρησκείας, άλλά καί όλους σχε­δόν τούς έχθρούς τής Εκκλησίας μας.
Υπέφερε πολύ, άλλά καί άδικήθηκε περισσότερο στή ζωή του, όπως είναι ό κλήρος όλων τών άγαπώντων τόν Κύριο καί άγωνιζομένων γιά τήν αλήθεια τής 'Ορθοδοξίας.
Ας εύχηθούμε τόν ζηλωτή καί άγωνιστή θεολόγο Νικόλαο νά τόν δοξάσει ό Κύριος στή Βασιλεία Του.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάντα δειλοί υπήρξαν οι κινήσεις με την εκκλησιαστική εξουσία. Τώρα μίλησαν για να που το τίποτα όπως πάντα. Παραρτήματα του Σωτήρα υπάρχουν σε όλες τις μεγαλουπόλεις. Ας πουν σε ποια τον κάλεσαν;

P. MICHALOPOULOS είπε...

ΣΧΕΤΙΚΟ:
Διαμαρτύρονται (και καλά κάνουν) για τον άδικο αφορισμό του Σωτηρόπουλου… Αυτοί, που αφορίζουν τους πάντες… Όσους δηλαδή δεν συμφωνούν μαζί τους!
http://xairete.blogspot.gr/2014/10/blog-post_93.html

Ανώνυμος είπε...

Καλά τους τα γράφεις κατά καιρούς. Όμως μην νομίσεις ότι θα ιδρώσει το αυτί τους. αυτού δεν ακούνε.

Ανώνυμος είπε...

Τι ωραία που θα ήσαν όλα αυτά τα καλά λόγια αν η Αδελφότης τα έγραφε προ θανάτου.
Τώρα είναι σαν κάλπικη λίρα.

Ανώνυμος είπε...

Γνωστό το κλάμα των κινησιακών. Θυμίζει Μάρθα Βούρτση. Κλάμα στην οθόνη όχι στην πραγματικότητα.

Ανώνυμος είπε...

Κάλπικες λίρες οι οργανώσεις.

Ανώνυμος είπε...

Έλεγε ο μακαριστός άγιος Γέρων Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος εις μίαν ομιλία του: «Σιχαίνομαι την διπλωματίαν, σιχαίνομαι την διπλωματίαν, και προπάντων την ΑΙΣΧΡΑΝ διπλωματίαν».
Με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν απάντηση οι καπηλευτές της ιεράς μνήμης του αειμνήστου διδασκάλου μας Νικολάου Σωτηρόπουλου.

Ανώνυμος είπε...

Ε!!!! μετά θάνατο όλα μέλι γάλα.