Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ο Πάπας

Από τη στήλη Επιστολαί αναγνωστών του «Ορθοδόξου Τύπου» (4/6/2010)
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καί ὁ Πάπας
᾿Αγαπητὲ κ. Διευθυντά,
῞Οσο ζοῦμε σ᾿ αὐτὴ τὴν πρόσκαιρη καὶ δοκιμαστικὴ ζωή ὀφείλουμε, πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα, "ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει" (᾿Ιούδ. 3), ν᾿ ἀγωνιζώμεθα δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ἡ ὁποία παραδόθηκε στοὺς πιστοὺς καὶ ἰσχύει γιὰ πάντοτε, διαχρονικῶς, αἰωνίως. ῍Αν ἀγωνιζώμεθα, ἐλπίζουμε, ὅταν φύγωμε ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ ζωή, νὰ μὴ πᾶμε κάτω, ἀλλὰ νὰ πᾶμε ἐπάνω, ὅπου "πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν" κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναλήψεώς του πῆγε ὁ Χριστός (῾Εβρ. στ´ 20).....
῾Η ῾Αγία Γραφή, ὁ ἀλάνθαστος ὁδηγὸς τῶν ψυχῶν, ἐκτὸς ἄλλων μᾶς διδάσκει πώς πρέπει νὰ ὁμιλοῦμε σὲ ἀμετανοήτους καὶ προκλητικοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, αἱρετικοὺς δηλαδή. Στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων, ιγ´ 6-12, περιγράφεται ἕνα ἐπεισόδιο, τὸ ὁποῖο συνέβη στὴν Κύπρο μεταξὺ τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου καὶ ἑνὸς μάγου καὶ ψευδοπροφήτη, ὁ ὁποῖος ὠνομαζόταν Βαριησοῦς. ῾Ωραῖο ὄνομα σὲ κακὸ καὶ διεστραμμένο ἄνθρωπο. ῾Ο ᾿Απ. Παῦλος συνωμιλοῦσε μὲ τὸν ἀνθύπατο Σέργιο Παῦλο καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὸν φέρῃ στὴν πίστι. ᾿Αλλ᾿ ὁ μάγος καὶ ψευδοπροφήτης Βαριησοῦς "ἀνθίστατο αὐτοῖς, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως". ῾Ο ᾿Απόστολος ἀσφαλῶς, κατὰ τὸ λόγο του στὸ Τίτ. γ´ 10, νουθέτησε τὸν Βαριησοῦ. ᾿Αλλ᾿ ἐκεῖνος παρέμεινεν ἀμετανόητος καὶ προέβαλε σατανικὴ ἀντίστασι. Καὶ τότε ὁ ᾿Απόστολος, "πλησθεὶς Πνεύματος ῾Αγίου καὶ ἀτενίσας πρὸς αὐτὸν εἶπεν· ῏Ω πλήρης παν τὸς δόλου καὶ πάσηςῥᾳδιουργίας, υἱὲ Διαβόλου, ἐχθρὲ πά σης δικαιοσύνης! Οὐ παύσῃ δια στρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας;". ᾿Ακολούθησε δὲ καὶ τιμωρητικὸ θαῦμα. ῾Ο Κύριος τύφλωσε σωματικῶς τὸν τυφλὸ πνευματικῶς "ἄχρι καιροῦ", ἀναμένων τὴν μετάνοιά του.
῾Ο Πάπας εἶνε πολὺ χειρότερος ἀπὸ τὸν διαστροφέα τῆς ἀληθείας Βαριησοῦ. Μὲ τὸν Παπισμό του, ποὺ περιλαμβάνει 25 περίπου αἱρέσεις, καὶ μὲ τὸν Προτεσταντισμό, ποὺ δημιουργήθηκε ἐξ αἰτίας τοῦ Παπισμοῦ καὶ περιλαμβάνει ἑκατοντάδες ἢ μᾶλλον χιλιάδες αἱρετικὲς παραφυάδες, ὁ Πάπας «πῆρε στὸ λαιμό του» τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. ῾Ο Πάπας εἶνε ἡ μεγαλύτερη συμφορὰ στὴ χριστιανοσύνη. Καὶ ἐρωτοῦμε τώρα· ῾Ο ᾿Αρχιεπ. Κύπρου Χρυσόστομος ἤλεγξε τὸν Πάπα; ᾿Εξαπέλυσε κατ᾿ αὐτοῦ κεραυνοὺς λόγων, ὅπως ὁ Παῦλος κατὰ τοῦ Βαριησοῦ; Τοὐναντίον. Τίμησε τὸν Πάπα μὲ τὴν ἐπίσκεψί του σ᾿ αὐτόν. Τὸν τίμησε ἐπίσης μὲ τὴν πρόσκλησί του ἢ συγκατάθεσί του νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Κύπρο. Καὶ θὰ τὸν τιμήσῃ περισσότερο μὲ θερμὴ ὑποδοχὴ στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Πάφου, καὶ ἀκόμη περισσότερο μὲ θερμότερη ὑποδοχὴ στὴν ᾿Αρχιεπισκοπὴ τῆς Κύπρου. Διέταξε δέ, νὰ παρευρεθῇ στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα καὶ ἡ ῾Ι. Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου.
Καὶ ἐνῷ ὁ κ. Χρυσόστομος πρὸς τὸν Πάπα συμπεριφέρεται τιμητικῶς, πρὸς τοὺς ἀντιδρῶντες συνειδητοὺς ᾿Ορθοδόξους, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, συμπεριφέρεται περιφρονητικῶς καὶ ἀπαξιωτικῶς. Πλησθεὶς πνεύματος ἀγρίου, ὄχι «πλησθεὶς Πνεύματος ῾Αγίου", ὅπως ὁ Παῦλος, ὑβρίζει τοὺς ἀντιπαπικοὺς ὡς ζηλωτὲς χωρὶς ἐπίγνωσι, ὡς ἀκραίους καὶ ὡς φανατικούς. Δηλώνει μάλιστα, ἐν τῷ ὑπερτροφικῷ ἐγωισμῷ του, ὅτι οὔτε κἄν τοὺς ὑπολογίζει. Καὶ ἐνῷ λέγει ὅτι οὔτε κἄν τοὺς ὑπολογίζει, τρέμει φοβούμενος τὶς ἀντιδράσεις τους καὶ ἐξαπολύει κατ᾿ αὐτῶν ἀπειλὲς καὶ ἐπιχειρεῖ ὁ τρομοκρατημένος νὰ τοὺς τρομοκρατήσῃ… Κατόπιν δὲ τούτων ἐρωτοῦμε· Τί διάδοχος τῶν ᾿Αποστόλων εἶνε ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κύ πρου; Ποία σχέσι ἔχει πρὸς τὸν Παῦλο, τὸν ἱδρυτὴ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ σφοδρὸ ἐλεγκτὴ τῶν αἱρετικῶν;
῏Ω Κύριε! Σῶζε τὴν ᾿Εκκλησία σου ἀπὸ ἀναξίους ποιμένες, φίλους τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐχθροὺς τῶν πιστῶν καὶ ἀγωνιστῶν.
Μετὰ τιμῆς
Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: