Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κατά της Μασονίας

Πειραιεύς 9 Ἰουνίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Πυκνώνουν οἱ ἀποδείξεις ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια στοχοποιεῖται καί πάλιν ἀπό τίς διεθνιστικές ἑωσφορικές δυνάμεις τοῦ κόσμου τούτου καί ὅτι ἐπιδιώκεται νά διαρραγοῦν καί νά ἀποκοποῦν οἱ χριστιανικές καταβολές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου. Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ λεγομένου Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων διά τήν ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καί τήν ἀπαγόρευση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου μέ τό κακόπιστο καί παραπλανητικό ἐπιχείρημα τῆς δῆθεν προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀποδεικνύουν τά ἀνωτέρω ὅταν κυρίως ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐπιμελῶς ἀποκρύπτονται καί σημαντικαί ἐξελίξεις ἀπό τά Μ.Μ.Ε. καί παραμένουν στήν ἀφάνεια διά νά «προστατευθοῦν» οἱ βυσσοδομοῦντες κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διαστρεβλωταί τῆς ἀληθείας.

Ἕνα τέτοιο γεγονός πού ἀπεκρύβη ἀπό τά ΜΜΕ εἶναι ἡ ἐδῶ καί 2 χρόνια προσέγγιση καί συζήτηση πού ἔχει δρομολογηθεῖ ἀνάμεσα στήν Εὐρωπαϊκή Μασωνία καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι. Στίς 8 Ἀπριλίου τοῦ 2008 ἀντιπροσωπεία Μασόνων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μ. Διδάσκαλο τῆς Μ. Στοᾶς τῆς Γαλλίας Ζάν Μισέλ Quillardet ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τόν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Στή συνάντηση αὐτή οἱ τέκτονες ἰσχυρίστηκαν ὅτι δῆθεν ἡ Μασονία διεμόρφωσε τίς ἀξίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου καί ὅτι δῆθεν ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως, ἡ δημοκρατία καί οἱ ἀτομικές ἐλευθερίες, οἱ βασικές ἀξίες τοῦ Διαφωτισμοῦ, τῆς Ἀναγεννήσεως καί τοῦ Οὐμανισμοῦ ὀφείλονται στόν Τεκτονισμό καί πρέπει νά διαφυλαχθοῦν ἀπό κάθε ἀπόπειρα ἐπιστροφῆς τοῦ δῆθεν θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ. Ἀπαίτησαν ἀπό τήν Ε.Ε. νά ἀποτελέσουν οἱ βασικές Ἀρχές τοῦ Τεκτονικοῦ «ἰδεώδους» τόν γνώμονα τῶν ἐκπαιδετικῶν συστημάτων τῶν χωρῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας καί νά ἐξαρθοῦν οἱ προχριστιανικές ρίζες τῆς Εὐρώπης πού ἀναφέρονται στόν ἀρχαῖο Ἑλληνικό καί Ρωμαϊκό Πολιτισμό. Οἱ Γάλλοι Μασόνοι πού ἡγούνται αὐτῶν τῶν συντονισμένων κινήσεων ὀργάνωσαν διεθνεῖς Μασονικές συναντήσεις τό 2008 καί 2009 στήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία ἐνῶ τό 2010 ἡ διάσκεψη θά γίνῃ στήν Πορτογαλία. Κατά τήν συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο τῆς ΕΕ συνεφωνήθη νά παραχωρηθῃ θέσις μόνιμης ἀντιπροσωπείας τῆς Μασονίας στίς Βρυξέλλες ὅπως δήλωσε ὁ προαναφερόμενος Μ. Διδάσκαλος τῆς Μ. Στοᾶς τῆς Γαλλίας στήν Βελγική Ἐφημερίδα Le Soir: «Οἱ τεκτονικές δυνάμεις πρέπει νά ἀγωνισθοῦν ὑποστηρίζοντας τήν σημασία τοῦ κοσμικοῦ κράτους καί τήν κατάλυση τῆς ὅποιας θρησκευτικῆς ἐπιρροῆς». «Διά τόν λόγον αὐτόν» τόνισε ὁ Γάλλος Ἀρχηγός τῆς Μασονίας: «Ἐνδιαφερόμαστε νά ἀνοίξωμε ἕνα Γραφεῖο στίς Βρυξέλλες γιά νά ἀντιμετωπίσωμε τήν ἐπίδραση τῶν θρησκευτικῶν δογμάτων στούς Εὐρωπαϊκούς θεσμούς». Ὑπεστήριξε ἀκόμη ὅτι: «παρά τίς ἀντιδράσεις πού ὑπάρχουν σύντομα ἡ Τεκτονική σκέψις θά κατοχυρώσῃ τήν ἐλεύθερη σκέψη στά Εὐρωπαϊκά Ἱδρύματα» καί συμπλήρωσε: «Τό πρῶτο μας καθῆκον εἶναι νά προωθήσουμε τήν ἔννοια τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη ἄσχετα ἐάν εἶναι Ἑβραῖος, Χριστιανός, ἑτερόφυλος, ὁμοφυλόφυλος ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο». Τό σημαντικό εἶναι ὅτι σέ ὅλα τά ἀνωτέρω συμφώνησε πλήρως ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε. ἐξαίροντας μάλιστα τήν δῆθεν διαχρονική προσήλωση καί συμβολή τῆς Μασονίας στίς ἀνθρώπινες ἀξίες τήν ἐλευθερία καί τήν δικαιοσύνη μέ τρόπο δῆθεν ἀδογμάτιστο καί δῆθεν εἰρηνικό. Συμφώνησε ἐπίσης καί στό αἴτημα τοῦ Γάλλου ἀρχηγοῦ τῆς Μασονίας γιά τήν προώθηση τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Κράτους στίς Εὐρωπαϊκές χῶρες καί τόν ὑπερτονισμό τῶν προχριστιανικῶν καταβολῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου.

Τό πραγματικό γεγονός πού καταγγέλεται ἀνωτέρω ἑρμηνεύει σαφῶς τήν φορά τῶν πραγμάτων ἐφ’ ὅσον εἶναι πασίδηλον ὅτι ὁ κρυπτογραφικά ἀναφερόμενος Θεός τῆς Μασονίας, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἐσωτερική βιβλιογραφία τῶν στοῶν, ὁ Ἑωσφόρος, ἀπό καταβολῆς κόσμου ἀγωνίζεται ὡς ἀνθρωποκτόνος νά δολοφονήσῃ τήν ἀνθρωπίνην ψυχήν. Συνεπῶς δέν πρέπει νά ἐκπλησσώμεθα διά τήν μεθοδική ἀπομείωσι τῶν Χριστιανικῶν ἀξιῶν καί δομῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν ἀλλά ἀντιθέτως νά ἀναλάβωμεν ὁ καθείς εἰς τόν τομέαν του ἐκστρατείαν ἀποκαλύψεως τῶν σχεδιαζομένων διότι μόνον τό ἄπλετον φῶς καί ἡ ἀλήθεια τοῦ ζῶντος Θεοῦ θά κατακαύσουν τόν ἱστόν τῆς σιωνιστικῆς ἑωσφορικῆς ἀράχνης πού στήνεται τώρα ἔντονα στήν Εὐρωπαϊκή Ἠπειρο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: