Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Οικουμενισταί Πατέρες ανώτεροι των παλαιών!

Οίκουμενισταί επίσκοποι και καθηγηταί της θεολογίας εκφράζονται υποτιμητικά γιά τους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Ισχυρίζονται, ότι εκείνοι οί Πατέρες, ούτε πολύ ούτε ολίγο, δέν ήταν ανοικτά μυαλά και δέν μπορούσαν να προβλέψουν τις σημερινές καταστάσεις άπό θρησκευτικής πλευράς και ότι δεν δύναται σήμερα να εφαρμόζεται απέναντι τών έτεροδόξων ή αρχαία τακτική. Ή αύστηρότης των Πατέρων απέναντι τών αιρετικών, καίτοι στηρίζεται στήν Άγία Γραφή, άπό τους έν λόγω οίκουμενιστάς δέν επιδοκιμάζεται, άλλά μάλλον αποδοκιμάζεται. Ή δε χειρότερη αποδοκιμασία φαίνεται στους λόγους του οικουμενικού και άρχιοικουμενιστού πατριάρχη Βαρθολομαίου, ότι οι Πατέρες, οί όποιοι απέκοψαν τους αιρετικούς παπικούς άπό το σώμα της Εκκλησίας, έπεσαν θύματα του άρχεκάκου όφεως και είνε υπόδικοι ενώπιον του Θεού!
Ένας αρχιεπίσκοπος του Εξωτερικού, βαρυνόμενος με μεγάλες ασέβειες και αιρέσεις, και με αβρές σχέσεις με τους αιρετικούς, σε ευλαβή κυρία, πού έπεκαλείτο και επαινούσε τους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας γιά τους αγώνες τους υπέρ τής Πίστεως και εναντίον των αιρετικών, είπε: «Και εμείς, κυρία μου, τι είμαστε; Δέν είμαστε Πατέρες;».
Οί ταλαίπωροι οίκουμενισταί επίσκοποι φρονούν, ότι και αυτοί είνε Πατέρες, και μάλιστα ανώτεροι, με πνεύμα ευρύτερο και με αγάπη μεγαλύτερη. Άλλά πλανώνται πλάνην οίκτράν έχοντας τέτοιο φρόνημα γιά τους εαυτούς τους. Στο ερώτημα του αρχιεπισκόπου του Εξωτερικού προς τήν ευσεβή κυρία αρμόζει αυτή ή άπάντησι: Εσείς δεν είσθε δυστυχώς Πατέρες, διότι δέν γεννάτε πνευματικά παιδιά, συνειδητούς χριστιανούς, άλλ' είσθε και διώκτες των ευσεβών. Εσείς δεν είσθε Πατέρες, διότι φρονείτε, λέγετε και ενεργείτε πράγματα αντίθετα προς το θεόπνευστο κείμενο του Χριστιανισμού, τήν Αγία Γραφή. Σεις δέν είσθε Πατέρες, διότι δεν διακρίνεσθε για αγιότητα βίου. Και τα όστά των αγίων Πατέρων εύωδιάζουν. Όταν πεθαίνετε, συμβαίνει τούτο και σε σας;Σεις είσθε θύματα του άρχεκάκου όφεως.
Περιοδικό «Ο Σταυρός»

Δεν υπάρχουν σχόλια: