Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ανεξάρτητη η Εκκλησία της Κύπρου . Αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη θα τις επιτρέπουν να ρυθμίζει από μόνη της τα του οίκου της

Στις 13 Σεπτεμβρίου και ύστερα από πολύμηνη μελέτη και επεξεργασία από επιτροπή της Ιεράς Συνόδου κατατίθεται προς έγκριση, ενώπιον των μελών της Συνόδου, το νέο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου.
Το καταστατικό δεν έχει ακόμη αποσταλεί στα μέλη της Ιεράς Συνόδου αλλά με βάση το προσχέδιο του επέρχονται αλλαγές οι οποίες επιτρέπουν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου να ρυθμίσει μόνη της τα του οίκου της (χωρίς τη σύγκληση μείζονος Συνόδου με τη συμμετοχή ιεραρχών από το εξωτερικό), τα της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου σε περίπτωση ασθένειας, ενώ διαφοροποιείται και η διαδικασία εκλογής του Αρχιεπισκόπου ώστε να έχει ενεργότερο ρόλο η ιεραρχία παρά οι πιστοί, των οποίων η ψήφος, μέχρι τις προηγούμενες αρχιεπισκοπικές εκλογές, ήταν καθοριστική.
Ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να απομακρύνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων από τη θέση του για λόγους ασθενείας. Παράλληλα, ρυθμίζεται και το θέμα τιμωρίας (μέχρι και καθαίρεσης) αρχιερέα για σκανδαλισμό του ποιμνίου. Η Σύνοδος μπορεί να στείλει ακόμη και δυσμενή μετάθεση Μητροπολίτη ή και επίσκοπο, με απόφαση των δύο τρίτων των μελών της.
Επίσης, το Πατριαρχείο αναλαμβάνει ρόλο εφετείου εναντίον απόφασης της Ιεράς Συνόδου όπως αναφέρεται στο καταστατικό: Αρχιερεύς καταδικασθείς εις ποινή στερητικής της ιεροσύνης ή εις την έκπτωση από του θρόνου, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκκλήτου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά τα προβλεπόμενα των ιερών κανόνων.
Επιτροπή
Η Επιτροπή που ετοίμασε το νέο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου αποτελείται από το Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο (πρόεδρος) και το Μητροπολίτη Κωνσνταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειο, καθώς και από τους κ.κ. Αλέκο Μαρκίδη, Κωνσταντίνο Πιτσάκη, Γεώργιο Πουλλή, Θεόδωρο Γιάγκου και το διάκονο Χρυσόστομο Νάσση.
ΤΟ 33% ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ
Η Σύνοδος συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τέσσερις φορές το χρόνο ή και εκτάκτως αν το ζητήσει το 1/3 των μελών της. -Συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως είναι δυνατή, εφόσον παρίστανται και συναινούν πάντα τα μέλη της Συνόδου. (Αυτό αποκλείει τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος αν δεν συμφωνούν όλοι οι παριστάμενοι).
Το προσχέδιο του Καταστατικού
»Οι αρχιερείς (αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης και χωροεπίσκοπος) είναι ισόβιοι. Ωστόσο ο θρόνος μπορεί να κηρυχθεί εν χηρεία από την Ιερά Σύνοδο με ειδική πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της Συνόδου, «λόγω αρμοδίως αποδεικνυόμενης αδυναμίας αυτού να ανταποκριθεί στα λειτουργικά, ποιμαντικά και διοικητικά του καθήκοντα, συνεπεία σωματικού ή διανοητικού νοσήματος ή γήρατος».
(Η πρόνοια αυτή αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία της Συνόδου δεδομένων των προβλημάτων και των αντιπαραθέσεων που παρουσιάστηκαν κατά την ασθένεια του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α. Παράλληλα, η Σύνοδος θα μπορεί από μόνη της να απομακρύνει τον αρχιεπίσκοπο χωρίς να απαιτείται η σύγκληση μείζονος Συνόδου για να τον παύ σει). »Σε περίπτωση που υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις για τη διάπραξη εκ μέρους αρχιερέως σοβαρού εκκλησιαστικού αδικήματος, η Ιερά Σύνοδος μπορεί να του αφαιρέσει τη διοίκηση και διαποίμανση της επαρχίας του. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίστανται αποχρώσες ενδείξεις, περί τελέσεως βαρύτατου κανονικού αδικήματος και έχει προκληθεί ισχυρός σκανδαλισμός, η Ιερά Σύνοδος μπορεί να θέσει αρχιερέα σε αργία, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Πριν την επιβολή των ποινών ο υπό κρίση αρχιερέας καλείται σε ακρόαση ενώπιον της Συνόδου.
»Εκλογή αρχιερέως δεν μπορεί να γίνει εάν ο αρχιεπισκοπικός θρόνος βρίσκεται εν χηρεία.
»Εκλογή διά μεταθέσεως εν ενεργεία μητροπολίτη σε άλλη μητρόπολη ή χωρεπισκόπου εις άλλη χωρεπισκοπή είναι δυνατή, εφόσον η Ιερά Σύνοδος αποφασίσει σχετικά με πλειοψηφία δύο τρίτων.
»Οι υποψήφιοι αρχιερείς πρέπει να κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένης ορθοδόξου θεολογικής σχολής και να έχουν δεκαετή ευδόκιμο διακονία υπό την ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού αλλά και να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.
»Για τις ανάγκες της αρχιεπισκοπής εκλέγονται δύο επαρχιούχοι επίσκοποι με πρόταση του αρχιεπισκόπου.
»Η σημερινή συγκρότηση της Ιεραρχίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε πριν την ψήφιση του (νέου) Καταστατικού, δεν θίγεται από τις διατάξεις του νέου καταστατικού.
»Οι μη επαρχιούχοι μετέχουν των εργασιών της Συνόδου εκφράζοντες συμβουλευτική γνώμη. Επαρχιούχοι λογίζονται ο αρχιεπίσκοπος, οι μητροπολίτες και οι χωρεπίσκοποι.
»Η Εκκλησία της Κύπρου εκφράζει τη γνώμη της επί της παρεχόμενης θρησκευτικής διδασκαλίας και αγωγής στα σχολεία και των βιβλίων που χρησιμοποιούνται.
»Οι χωρεπίσκοποι απολαμβάνουν της αυτής διοικητικής αυτοτέλειας την οποία απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι επαρχιούχοι αρχιερείς, υποχρεούμενοι όμως, εφόσον ιεροπρακτούσι στην επαρχία τους, να μνημονεύουν τον αρχιερέα της επισκοπής τους.
»Η Ιερά Σύνοδος είναι αποκλειστικώς αρμοδία για την επιβολή της ποινής του αναθέματος (μεγάλου αφορισμού) για όλα τα μέ λη της Εκκλησίας. »Ιερέας που μετατίθεται σε άλλη επαρχία πρέπει να φέρει κανονικό απολυτήριο γράμμα.
»Οι κληρικοί μπορούν να λειτουργούν μέχρι τα 70 τους χρόνια.
»Ουδείς δύναται να κηρύξει τον θείο λόγο εν ναώ άνευ της κανονικής αδείας του οικείου αρχιερέως.
»Για να απουσιάσει αρχιερέας πέραν του ενός μηνός από την Κύπρο, απαιτείται άδεια της Συνόδου ενώ δεν επιτρέπεται να απουσιάσει πέραν των τριών μηνών ετησίως, εκτός περιπτώσεων ασθενείας ή εκπλήρωσης αποστολής, κατά την κρίση της Συνόδου.
»Σε περιπτώσεις που η Σύνοδος συνεδριάζει ως δικαστήριο, κρατεί η επιεικεστέρα γνώμη.
Εκλογή Αρχιεπισκόπου
-Τον αρχιεπισκοπικό θρόνο μπορούν να διεκδικήσουν πάντες οι αρχιερείς που συμπλήρωσαν το 45 έτος της ηλικίας τους. ?Ο τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου υποχρεούται να απολύσει εγκυκλίους ορίζοντας την εκλογή τριπροσώπου (δηλαδή των τριών επικρατεστέρων υποψηφίων) εντός δύο μηνών από της χηρείας του θρόνου.
-Η διαδικασία εκλογής προς ανάδειξη αρχιεπισκόπου γίνεται σε δύο στάδια, δηλαδή την εκλογή του τριπροσώπου δια καθολικής ψηφοφορίας και την εκλογή Αρχιεπισκόπου από τη Σύνοδο. ?Για τον καταρτισμό του καταλόγου των εκλεκτόρων, η Σύνοδος μπορεί να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του κράτους.
-Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει μόνο ένα υποψήφιο για την κατάρτιση του τριπροσώπου.
-Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται εκ του τριπροσώπου (από τους τρεις επικρατέστερους) εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Ιεράς Συνόδου. Αν αυτή δεν επιτευχθεί, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρία της Συνόδου και Αρχιεπίσκοπος αναδεικνύεται ο λαβών τας περισσοτέρας ψήφους. Εις περίπτωση ισοψηφίας, τίθεται κλήρος.
«Φιλελεύθερος»30/08/2010 – Του Βάσου Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: