Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

O Mητροπολίτης Νέας Σμύρνης για τον μακαριστό επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη

Ο ΣΕ­ΒΑ­ΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ κ. ΣΥ­ΜΕ­ΩΝ ΔΙ­Α ΤΟΝ ΜΑ­ΚΑ­ΡΙ­ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗ ΦΛΩ­ΡΙ­ΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙ­ΝΟ
Ὁ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της μας, ἀ­δυ­να­τώ­ντας νά με­τα­βεῖ στή Φλώ­ρι­να καί νά λά­βει μέ­ρος στήν ἐ­ξό­δι­ο Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Μη­τρο­πο­λί­του πρ. Φλω­ρί­νης ΑΥ­ΓΟΥ­ΣΤΙ­ΝΟΥ, λό­γω τῆς πα­νη­γύ­ρε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­λε­ξάν­δρου, πο­λι­ού­χου τῆς πό­λε­ως τοῦ Πα­λαι­οῦ Φα­λή­ρου, ἀ­πέ­στει­λε πρός τόν Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­τη Φλω­ρί­νης, Πρε­σπῶν καί Ἑ­ορ­δαί­ας κ. Θε­ό­κλη­το τήν ἀ­κό­λου­θη συλ­λυ­πη­τή­ρι­α ἐ­πι­στο­λή.
Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας
κύριον Θεόκλητον
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε καί ἀ­γα­πη­τέ ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φέ,
Με­τά πολ­λῆς συ­γκι­νή­σε­ως ἐ­πλη­ρο­φο­ρή­θην ὅ­τι τάς πρω­ϊ­νάς ὥ­ρας τοῦ Σαβ­βά­του ἐ­ξε­δή­μη­σεν εἰς Κύ­ρι­ον ὁ μα­κα­ρι­στός πλέ­ον Γέ­ρων Ἱ­ε­ράρ­χης καί σε­πτός προ­κά­το­χός Σας κυ­ρός Αὐ­γου­στῖ­νος......
Ὑ­πῆρ­ξεν ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κός ἄν­δρας πρώ­του με­γέ­θους. Ἡ πα­ρου­σί­α του ἐ­σφρά­γι­σε τήν ἐ­πο­χήν του καί ἤ­σκη­σε τε­ρα­στί­αν ἐ­πί­δρα­σιν εἰς τήν ζω­ήν καί τήν πο­ρεί­αν τῆς Ἑλ­λα­δι­κῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας καί ὄ­χι μό­νον.
Ἀ­δα­μά­ντι­νον ἦ­θος, πλου­σι­ω­τά­τη θε­ο­λο­γι­κή συ­γκρό­τη­σις, ἀ­γω­νι­στι­κό­της μο­να­δι­κή, ἀ­πα­ρά­μιλ­λος δύ­να­μις λό­γου, σπα­νί­α κη­ρυ­κτι­κή ἱ­κα­νό­της, συγ­γ­ρα­φι­κόν τά­λα­ντον ἐ­ξαί­ρε­τον, ποι­μα­ντι­κή καί φι­λαν­θρω­πι­κή δρᾶ­σις ἐ­ντυ­πω­σι­ά­ζου­σα ὑ­πῆρ­ξαν με­ρι­κά ἀ­πό τά πολ­λά χα­ρί­σμα­τα τά ὁ­ποῖ­α ἐ­κό­σμουν τήν προ­σω­πι­κό­τη­τά του, ἄλ­λα δῶ­ρα τοῦ Θε­οῦ καί ἄλ­λα καρ­ποί τοῦ ἀ­ξι­ο­θαυ­μά­στου κα­τά Χρι­στόν ἀ­γῶ­νος του.
Δι­ε­κρί­θη κα­τά τρό­πον μο­να­δι­κόν ὡς πρε­σβύ­τε­ρος-ἱ­ε­ρο­κή­ρυξ. Ἠ­κτι­νο­βό­λη­σεν ἔ­τι πε­ρισ­σό­τε­ρον κα­τά τήν μα­κράν καί καρ­πο­φό­ρον ἐ­πι­σκο­πι­κήν δι­α­κο­νί­αν του εἰς τήν Φλώ­ρι­ναν.
Ἡ πα­ρα­κα­τα­θή­κη ἤ­θους καί καρ­πο­φό­ρου δι­α­κο­νί­ας, τήν ὁ­ποί­αν κα­τα­λεί­πει εἰς τήν ἐν Ἑλ­λά­δι στρα­τευ­ο­μέ­νην Ἐκ­κ­λη­σί­αν τοῦ Χρι­στοῦ, εἶ­ναι ἀ­νε­κτί­μη­τος.
Τα­πει­νῶς ἱ­κε­τεύ­ω τόν Ἀρ­χι­ποί­με­να τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας καί λα­τρευ­τόν Κύ­ρι­όν μας, νά ἀ­να­παύ­σῃ τήν ψυ­χήν τοῦ πο­λι­οῦ Γέ­ρο­ντος Ἐ­πι­σκό­που Του ἐν χώ­ρᾳ ζώ­ντων· με­τά τῶν ἁ­γί­ων καί με­γά­λων Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας Του. Ἡ δέ πα­τρι­κή εὐ­χή του, ἀ­γα­πη­τέ ἀ­δελ­φέ, νά συ­νο­δεύ­ῃ πά­ντο­τε τό­σον Ὑ­μᾶς, πνευ­μα­τι­κόν ἀ­νά­στη­μα, στε­νόν συ­νερ­γόν καί δι­ά­δο­χόν του, ὅ­σον καί τά πο­λυ­πλη­θῆ πνευ­μα­τι­κά του τέ­κνα.
Πα­ρά τήν σφο­δράν ἐ­πι­θυ­μί­αν μου νά ἀ­νέλ­θω εἰς Φλώ­ρι­ναν διά νά προ­σκυ­νή­σω τήν σε­πτήν σο­ρόν του καί νά συμ­με­τά­σχω εἰς τήν ἐ­ξό­δι­ον Ἀ­κο­λου­θί­αν του, ἀ­δυ­να­τῶ, λό­γῳ τῆς με­γά­λης Πα­νη­γύ­ρε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­λε­ξάν­δρου, ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, προ­στά­του καί πο­λι­ού­χου τῆς πό­λε­ως τοῦ Πα­λαι­οῦ Φα­λή­ρου.

Με­τά πολ­λῆς ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φι­κῆς ἀ­γά­πης

† Ο ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ ΣΥ­ΜΕ­ΩΝ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: